Contract

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR_______ din data de ________

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C GALERIA EVENTS SRL, cu sediul social in BUCURESTI, sector 3, Str.Doamna Chiajna nr 26, inmatriculata cu nr J40/5643/2012, C.U.I. 30208829, avand cont bancar numarul RO06RZBR0000060014614693 deschis la RAIFFEISEN BANK, reprezentata legal de BACILA DANIELA, in calitate de PRESTATOR, denumita in continuare Agentie si
1.2. ________________________ cu sediul social in BUCURESTI, inregistrata sub _________________________, cont bancar:______________________________, banca ________________ reprezentata prin _________________________, in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin ___________denumit in continuare CLIENT au convenit sa incheie prezentul contract  in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta prestarea de catre Agentie in favoarea Clientului a serviciilor mentionate in Anexa nr.1 la contract, parte integranta din acesta precum si darea spre folosinta Clientului a spatiului mentionat in anexa 1 ca denumire si perioada, precum si bunurile si accesoriile aferente.
2.2 Destinatia spatiului dat spre folosinta pe durata agreata in anexe este desfasurarea de activitati de relaxare, distractie,petreceri private, petreceri companii, petreceri copii, aniversari.
2.3. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract, denumite generic Servicii sunt prestate in vederea organizarii evenimentului clientului , programat la data de

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe durata de 1 zi, in data de______________de la orele_____, pana la orele _______inclusiv.
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, prin ?®ncheierea unui act aditional, scris si semnat de ambele parti contractante.

IV.OBLIGATIILE PARTILOR

4.1 OBLIGATIILE AGENTIEI

4.1.1 AGENTIA se obliga sa puna la dispozitia CLIENTULUI spatiul dat spre folosinta, precum si bunurile si accesoriile aferente acestora, pentru buna desfasurare a evenimentului in scopul caruia contracteaza spatiul dat inspre folosinta. in buna stare de functionare pe perioada mentionata in contract. Acest drept de folosinta nu poate fi retransmis sub nicio forma de catre CLIENT vreunui tert.
4.1.2. AGENTIA isi ia obligatia sa mentina in stare buna de functionare spatiul dat spre folosinta.
4.1.3. AGENTIA se obliga sa furnizeze utilitatile si serviciile aferente spatiului dat inspre folosinta (energie electrica, gunoi,etc).
4.1.4. AGENTIA nu va fi responsabila pentru eventualele lucrari efectuate de terti care vor afecta buna functionare a spatiului dat inspre folosinta.AGENTIA nu va fi responsabila daca pe durata contractului de dare in folosinta, pot aparea disfunctionalitati in furnizarea de utilitati datorita lucrarilor de modernizare sau reparatii comandate sau executate de autoritati locale sau regii.
4.1.5. CLIENTUL nu va fi retinut in exercitarea dreptului de folosinta asupra spatiului dat spre folosinta si nici in folosirea bunurilor si accesoriilor aferente si nu va lua masuri de restrangere a folosintei acestora decat in cazuri extreme (acte care pot conduce la distrugerea bunurilor, utilizarea necorespunzatoare a spatiului sau bunurilor sau accesoriilor aferente de catre CLIENT sau invitatii acestuia.
4.1.6 AGENTIA se obliga sa presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract prin forte proprii sau prin colaboratori si sa depuna toate diligentele pentru prestare de servicii de calitate cu promptitudine, inventivitate si profesionalism.

4.2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

4.2.1.Sa plateasca pretul contractului in conformitate cu cap. VI. Nu este necesara achitarea in plus pe langa pretul contractului, pentru personalul pus la dispozitie de catre Prestator, a unui procent pentru serviciile prestate. 4.2.3.Sa informeze corect, complet si exact AGENTIA asupra cerintelor sale si sa instiinteze cu promptitudine si intr-un termen rezonabil orice schimbare a optiunilor sau preferintelor sale.
4.2.4. Sa nu contracteze in mod personal sau prin intermediari personal pentru prestarea de servicii in locatia in care va avea loc evenimentul organizat de AGENTIE.
4.2.5.Sa foloseasca spatiul dat in folosinta precum si bunurile si accesoriile aferente acestora in scopurile predestinate, respectand regulamentul de ordine interioara, regulament care este detailat in anexa II a prezentului contract.
4.2.6.CLIENTUL are obligatia sa mentina curatenia si intretinerea fiecarui bun sau accesoriu aferent spatiului dat inspre folosinta, sa nu degradeze sau deterioreze spatiul si bunurile date inspre folosinta.
4.2.7. CLIENTUL este de acord sa permita AGENTIEI sa efectueze in spatiul dat inspre folosinta eventuale lucrari de constructii sau de reparatii strict necesare bunei functionari a spatiului dat inspre folosinta.
4.2.8.CLIENTUL va instiinta imediat AGENTIA despre orice actiune a unei terte persoane care a intrat in locatie si care ii tulbura folosinta.
4.2.9. CLIENTUL are obligatia sa respecte normele in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.
4.2.10. CLIENTUL are obligatia sa nu intreprinda activitati care ar putea conduce la schimbarea destinatiei bunurilor si accesoriilor aferente (constructii, mobilier indiferent de natura lor) care alcatuiesc spatiul dat inspre folosinta.
4.2.11.CLIENTULare obligatia sa informeze imediat AGENTIA asupra oricaror accidente si stricaciuni care s-au produs in spatiul dat inspre folosinta.CLIENTUL va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunurilor sau accesoriilor aferente date inspre folosinta numai daca sunt determinate de culpa sa sau a invitatilor sai.
4.2.12 Raspunderea Clientului de distrugerea totala sau partiala a bunurilor sau accesoriilor aferente date inspre folosinta care se datoreaza culpei sale este totala
4.2.13.CLIENTUL se obliga sa predea spatiul avut inspre folosinta precum si bunurile si accesoriile care il constituie -constructiile si mobilierul aferent acestora precum si orice accesoriu ce face parte din anexa -, la terminarea sau rezilierea contractului de dare in folosinta, in buna stare de functionare.

V. ATRAGEREA RASPUNDERII CONTRACTUALE

5.1. CLIENTUL nu va reclama AGENTIEI notificarile provenite de la terte persoane privind diverse tulburari ale acestor persoane cauzate de activitatile CLIENTULUI in locatia data spre folosinta, iar actiunile impotriva acelor terte persoane reclamante vor cadea in sarcina sa.
5.2. AGENTIA nu poate fi trasa la raspundere de activitatiile CLIENTULUI ce contravin legii.
5.3. AGENTIA nu poate fi trasa la raspundere pentru rezultatele obtinute de catre CLIENT in spatiul dat inspre folosinta

VI. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA

6.1. Pretul contractului este prevazut in Anexa 1 la prezentul contract si va fi platit in lei, la cursul BNR din data facturii. Acesta valoare corespunde unui numar de persoane. Marirea numarului de persoane, modificarea pachetului de servicii sau oricarei alte prevederi contractuale poate implica majorarea pretului contractului stabilit initial.
6.2. Clientul nu va achita la data semnarii prezentului contract ________avans.
6.3. Pretul contractului va fi agreat la data semnarii prezentului contract si platit dupa prestarea serviciilor si prezentarea facturii intocmite.
6.4. Plata se va face in numerar sau prin plata cu cardul prin POS .
6.5. Majorarile sunt in cuantum de 0,3% pe zi calendaristica de intarziere in cazul stabilirii prin contract a platii prin transfer bancar in cazul petrecerilor companiilor.

VII. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

7.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract.

VIII. DAUNE

8.1. In cazul in care, AGENTIA nu-si indeplineste toate sau o parte din obligatiile prevazute in acest contract, in masura in care neindeplinirea obligatiilor este dovedita sau recunoscuta, acesta va restitui Clientului contravaloarea serviciului neprestat, fara alte obligatii financiare, morale sau de alta natura.
8.2. In cazul in care, un serviciu nu este prestat de catre Agentie in conformitate cu prezentul contract, in masura in care Clientul face dovada prestarii necorespunzatoare, AGENTIA va restitui Clientului un procent din pretul serviciului dovedit ca prestat necorespunzator. Acest procent va fi negociat de comun acord cu Clientul, dar nu va putea depasi 20%.
8.3. In cazul in care, Clientul renunta la serviciile contractate in tot sau parte, AGENTIA isi rezerva dreptul de a factura Clientului 25% din valoarea totala a pretului contractului sau din pretul serviciilor la care a renuntat.
8.4. In cazul in care, Clientul, ulterior prezentarii de catre AGENTIE a locatiei unde va fi organizat evenimentul renunta la aceasta locatie sau la serviciile contractate, AGENTIA va solicita Clientului daune – interese in cuantum de 50% din valoarea totala a pretului contractului.
8.5. In cazul in care, Clientul renunta cu mai putin de 48 de ore la serviciile contractate, acesta va pierde in totalitate avansul platit si va plati AGENTIEI si un procent de 30% din pretul contractului.
8.6. In cazul in care, Clientul reduce numarul persoanelor pentru care este conceput pachetul, AGENTIA isi rezerva dreptul de a nu reduce pretul pachetului.
8.7. In cazul in care, Clientul nu informeaza in termen util, respectiv 5 zile despre modificarea optiunilor sau preferintelor sale in ceea ce priveste serviciile contractate, Agentia isi rezerva dreptul de a nu efectua modificarile solicitate de catre acesta.
8.8. CLIENTUL se obliga sa achite daune in cazul in care nu respecta prezentul contract sau regulamentul de ordine interioara. Valoarea acestora se afla prevazuta in Regulament. In cazul unor daune ascunse, ne-mentionate in prezentul contract sau in Regulament dar produse in timpul utilizarii spatiului de catre CLIENT sau produse ulterior ca rezultat direct al activitatii CLIENTULUI, acesta din urma este pe deplin responsabil de remedierea acestora, remediere care poate implica platadaunelor provocate.
9.1. Partile au convenit ca toate ne?®ntelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ?®ncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila, prin mediere de catre reprezentantii lor.
9.2. √én cazul ?®n care rezolvarea ne?®ntelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionarii Tribunalului Bucuresti – Sectia Comerciala.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract ?®nceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti, ?®n cazul ?®n care una dintre parti:
a) nu ?®si executa una dintre obligatiile enumerate la capitolul VI, din prezentul contract;
b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
c) este declarata in incapacitate de plata sau in faliment, dizolvata;
d) la expirarea termenului contractat.
10.2. Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare in maxim 3 zile de la data producerii evenimentului ce determina incetarea contractului si cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data de la care incetarea urmeaza sa-si produca efecte juridice.
10.3. Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa.
10.4. Rezilierea contractului nu va avea efect asupra obligatiilor scadente intre parti.
10.5. Forta majora, uzual definita, exonereaza de raspundere partea care o invoca ?®n conditiile stabilite de lege.


XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional ?®ncheiat ?®ntre partile contractante.
11.2. Schimbarea datei unui eveniment se poate efectua in urmatoarele conditii:
- este notificata de catre CLIENT cu cel putin 30 de zile inainte si AGENTIA poate oferta o alta zi, pentru disponibilitatea locatiei.
- achitarea, in plus, a unei taxe de schimbare data, cu o valoare intre 25 si 50% din valoarea agreata si achitata initial, in functie de momentul notificarii si al disponibilitatilor.
11.3.Prin semnarea prezentului contract, CLIENTUL isi asuma responsabilitatea ca a citit regulamentul de ordine interioara si este de acord cu toate clauzele pe care le contine acesta.
11.4.. Partile convin ca prezentul contract sa aiba titlu executoriu in conditiile prevazute de legea romana.


Prezentul contract reprezinta vointa libera si neviciata a partilor, a fost ?®ncheiat ?®n 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte astazi_____________, data semnarii lui.

AGENTIE,
CLIENT,

E util sa stii...

Sunt cateva informatii care ti-ar prnde bine

Noutati
...

Am lansat in mai 2012 locatia Galeria, nume inspirat din multiplele functionalitati pe care aceast locatie le poate indeplini si deci a publicului participant la spectacolele, petrecerile, lansarile, prezentarile ce pot avea loc aici...

Citeste mai mult

Angajari
...

Dorim sa ne lansam propriile concepte pentru petreceri de copii sau pentru petreceri tematice diverse si de aceea avem nevoie de tine... ...

Citeste mai mult

Marturii client

CU BUNE SI RELE...VA MULTUMIM  • Monica spune:
    Totul a fost foarte bun, delicios si foooarte mult! N-a lipsit nimic , cu totii ne-am simtit extraordinar!